Voorwaarden

élitel en de opdrachtgever komen overeen dat élitel ten behoeve van de opdrachtgever diensten zal verrichten met betrekking tot het aannemen van telefonische gesprekken en deze zo snel mogelijk rapporteert middels overeengekomen wijze.

Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

De overeenkomst eindigt één maand na ontvangst van de schriftelijke opzegging door opdrachtgever.

élitel vangt de omschreven diensten aan binnen 24 uur nadat élitel de opdrachtgever schriftelijk zijn doorschakelnummer heeft meegedeeld.

Rechten en plichten van de abonnee zijn niet aan derden overdraagbaar.

Betalingen van abonnementskosten van élitel vinden plaats per maand vooruit. Betalingen van gesprekskosten en andere bijkomende kosten vinden plaats per maand achteraf. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en zullen op basis van incassovolmacht maandelijks van de bank/girorekening van de opdrachtgever afgeschreven worden.

De reclametermijn voor bezwaren tegen de wijze waarop werkzaamheden door élitel zijn verricht of tegen door élitel verzonden facturen bedraagt 5 werkdagen. Het maken van bezwaren heft de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in gebreke. Vanaf de factuurdatum is dan een rente van 2% per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 45,00. Bij niet tijdige betaling is élitel voorts gerechtigd tenminste € 12,00 administratiekosten in rekening te brengen.

élitel behoudt zich het recht voor haar dienstverlening per direct te staken wanneer niet tijdig door de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, totdat volledige voldoening van deze verplichting heeft plaatsgevonden.

De abonnementskosten van élitel kunnen jaarlijks worden aangepast en wel per 1 januari van ieder kalenderjaar. Tussentijdse prijsstijgingen zijn slechts mogelijk indien élitel kan aantonen dat zich kostenstijgingen hebben voorgedaan.

élitel behandelt alle berichten bestemd voor opdrachtgever met discretie. élitel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft élitel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

élitel is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende in acht nemen van gegevens en/of instructies van de abonnee, of voor het daarbij maken van fouten, tenzij daarbij sprake is van grove schuld of opzet van de kant van élitel.

élitel is nimmer aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van verminking en/of vermissing en/of vertraging bij het doorgeven van berichten. De opdrachtgever vrijwaart élitel voor iedere aansprakelijkheid van élitel jegens derden en voor de gevolgen daarvan.

Tekortkomingen door élitel in de nakoming van haar verplichtingen krachtens de overeenkomst zijn niet aan élitel toerekenbaar, indien die het gevolg zijn of verband houden met buiten de macht van élitel gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval worden begrepen het uitvallen van diensten van KPN, of onderbrekingen in de energievoorziening of van de internetprovider of computerstoring.

Onverminderd bovenstaande beperkt de aansprakelijkheid van élitel jegens de klant voor geleden schade door de klant en/of eventueel betrokken derde(n) zich tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende periode.

Alle schriftelijke en telefonische mededelingen van élitel, gedaan aan het laatst opgegeven adres c.q. het laatst daarvoor opgegeven telefoonnummer van de opdrachtgever, worden geacht de opdrachtgever te hebben bereikt.

Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden in eerste instantie in onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechterlijke macht in de regio Amsterdam. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.